Vi på LLENTAB ser hållbarhet ur ett värderingsperspektiv där vi skall möta inte bara miljömässiga utan även ekonomiska och sociala aspekter

På så sätt finns hållbarheten med i allt vi gör och det minskar vår verksamhets påverkan på miljön på flera nivåer samtidigt.
LLENTABs fokus ligger till största delen på energi- och resurseffektivitet, både i inköps-, konstruktions-, produktions-, transport- och montageskedet.

Med alla dessa parametrar under noggrann kontroll så är LLENTAB ett av de mest klimatsmarta alternativen när det gäller stålhallar och dess motsvarigheter med andra material. Vi levererar nämligen samma styrka och hållfasthet med mindre materialåtgång och mer genomtänkt logistik.

I vår egen process är det bearbetningen av det stål vi köper som är mest energikrävande och där ser vi bland annat över hur energi kan gå tillbaks in i produktsflödet i form av tex återvinning av värme. Reducering och återanvändning av materialspill är en annan del av processen som vi arbetar med.
En annat prioriterat område är avfallshanteringen.
Vi är bl a anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för att säkerställa att emballage och annan kartong/papper materialåtervinns.

Vårt miljöledningssystem följer i allt väsentligt miljöstandarden ISO 14001 och vårt mål är att framgångsrikt skapa bästa möjliga förutsättningar både ekonomiskt och miljömässigt.

Stålet-ett återvinningsbart naturmaterial

Byggvarudeklaration & Miljödeklaration

Det stål som är råvaran i LLENTABs produkter utvinns ur järnmalm. Tillverkningsprocessen för metallframställning genererar globalt mycket stora nivåer av koldioxid, en växthusgas. Samtidigt är stål, sedan det väl producerats, ett av de mest hållfasta och långlivade material som vi har tillgång till.

Färdigt stål kan korrodera och påverkas av olika ämnen och miljöfaktorer, men stål kan i slutändan, när det levt sitt första långa liv, alltid smältas ner och återvinnas i en betydligt mindre miljöpåverkande process.Att stål används med eftertanke och måtta, i sammanhang där stålet och dess hållfasta egenskaper kommer till nytta över mycket långa tidscykler, är därför en grundförutsättning för att vi på LLENTAB väljer att jobba primärt med stål i våra produkter.

LLENTAB är engagerat i att erbjuda miljövänliga och hållbara bygglösningar för att hjälpa kunderna att minska sina koldioxidavtryck i sina projekt. En viktig del av detta arbete är att erbjuda slanka stålkonstruktioner med hög hållfasthet. Eftersom miljöprofilen blir allt viktigare i byggprojekt, är valet av byggmetoder och material en viktig del av helheten.

För att underlätta jämförelser mellan produkter och byggalternativ, tar LLENTAB fram EPD (Environmental Product Declarations) för de material som tillverkas inom företaget. Dessutom samarbetar företaget med leverantörer för att möjliggöra framtagning av klimatdeklarationer för hela stålhallens klimatskal. Genom att tillhandahålla dessa deklarationer kan kunderna få transparent information om miljöprestandan för de produkter och byggmetoder som används.

LLENTAB strävar också efter att fasa ut skadliga ämnen i de byggprodukter som tillverkas och köps in. För att möjliggöra hållbara produktval använder företaget system som Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA. Dessa system bidrar till att identifiera och välja byggprodukter som uppfyller höga miljö- och hälsostandarder.

Genom dessa åtgärder visar LLENTAB sitt åtagande för att främja miljövänliga och hållbara byggprinciper samt att erbjuda produkter och lösningar som minimerar negativa miljöeffekter och främjar en hållbar byggbransch.

Här kan ni ladda ner våra EPD.

EPD – Stomstål

EPD – Högprofilplåt

EPD – Lackad plåt

Maria Syversen

HMS- och kvalitetschef
070 351 72 80
Maria.Syversen@llentab.se